Lập đoàn giám sát về sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp

09:50 | 21/07/2017

KTNT - Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 45/2017/QH14về thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện pháp luật về quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.