Chính phủ khóa XII còn 22 Bộ, cơ quan ngang Bộ

  7/30/2007 1:35:00 PM

  >>Trình phương án 5 Phó Thủ tướng và 22 Bộ

  Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đọc tờ trình sáng nay 30-7.

  Theo tờ trình của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ khóa XII sẽ giảm 4 bộ và cơ quan ngang bộ. Những bộ và cơ quan ngang bộ bị giảm này là do hợp nhất, giải thể và chuyển giao sang các bộ, ngành khác để đảm bảo sự quản lý thống nhất, hiệu quả, tránh chồng chéo.

  Cụ thể, Chính phủ đề xuất hợp nhất Bộ Thủy sản vào Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Bộ NN&PTNT, do Bộ Thủy sản phạm vi quản lý hẹp, đơn ngành, chức năng quản lý còn bị chồng chéo quản lý, cơ chế chính sách tác dụng cần tương đồng nhau việc điều hành như vi phạm kế hoạch phát triển, bảo vệ môi trường, chính sách khoa học công nghệ, khuyến lâm, khuyến nông, khuyến ngư cũng như chính sách, điều kiện để hợp nhất 2 Bộ cũng rất thuận lợi.

  Hợp nhất Bộ Công nghiệp với Bộ thương mại thành Bộ Công thương nhằm thực hiện đồng bộ chức năng quản lý Nhà nước từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, phù hợp với điều kiện thị trường và hội nhập. Sau khi hợp nhất, về cơ bản chức năng quản lý Nhà nước vẫn như hiện nay.

  Cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ khóa XII theo đề xuất của Thủ tướng Chính phủ

  1. Bộ Quốc phòng

  2. Bộ Công an

  3. Bộ Ngoại giao

  4. Bộ Nội vụ

  5. Bộ Tư pháp

  6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  7. Bộ Tài chính

  8. Bộ Công thương

  9. Bộ NN và phát triển Nông thôn

  10. Bộ Giao thông Vận tải

  11. Bộ Xây dựng

  12. Bộ Tài nguyên, Môi trường và Biển

  13. Bộ Thông tin và Truyền thông

  14. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

  15. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

  16. Bộ Khoa học và Công nghệ

  17. Bộ Giáo dục và Đào tạo

  18. Bộ Y tế

  19. Ủy ban Dân tộc

  20. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  21. Thanh tra Chính phủ

  22. Văn phòng Chính phủ

  Giải thể Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em, chuyển giao các chức năng quản lý Nhà nước của Ủy ban này sang các Bộ liên quan khác
  . Dân số, gia đình và trẻ em là những vấn đề chiến lược tổng hợp, liên quan đến chức năng quản lý của nhiều bộ, ngành. Thực tế cho thấy, có sự chồng chéo chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban này với chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành khác. Do đó, nội dung quản lý của Ủy ban này trên các lĩnh vực gia đình, dân số và trẻ em rất khó phân định. Ủy ban này thực hiện chức năng là đầu mối phối hợp nhưng hiệu quả, hiệu lực rất hạn chế, cần phải có sự điều chuyển cho phù hợp. Chính phủ đề xuất: Chuyển chức năng quản lý Nhà nước về dân số sang Bộ Y tế, thành lập Cục Dân số trực thuộc Bộ Y tế; Chuyển chức năng quản lý Nhà nước về gia đình sang Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch để gắn với nội dung xây dựng gia đình văn hóa mới; Chuyển chức năng quản lý Nhà nước về trẻ em sang các bộ có liên quan cho phù hợp với chức năng quản lý về ngành, lĩnh vực của từng bộ theo quy định của Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm đầu mối giúp Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý Nhà nwocs về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

  Hợp nhất Ủy ban Thể dục Thể thao với Bộ Văn hóa - Thông tin, giao Bộ này quản lý Tổng cục Du lịch và đổi tên thành Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch. UB TDTT hiện nay có quản lý hẹp, đơn ngành, chưa phù hợp yêu cầu quản lý tổng hợp liên ngành, mặt khác lĩnh vực này cũng đang được đẩy mạnh phân cấp, phân ngành, xã hội hóa nên thực tế quản lý Nhà nước của UBTDTT không nhiều, không cần thiết duy trì UB này trong cơ cấu quản lý của Chính phủ. Thay vào đó, sẽ thành lập Cục (hoặc Tổng cục) Thể dục Thể thao và giữ nguyên Tổng cục Du lịch để giúp Bộ quản lý Nhà nước chuyên sâu các lĩnh vực này. Chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Văn hóa - Thông tin về thông tin, báo chí và xuất bản hiện nay sẽ được giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện. Sự điều chuyển này là phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt ra, khắc phục sự chia cắt như hiện nay. Chuyển Cục Báo chí và Xuất bản sang Bộ Thông tin và Truyền thông theo phương án tổ chức lại Bộ Bưu chính Viễn thông thành Bộ Thông tin và Truyền thông.

  Điều chỉnh chức năng và đổi tên Bộ Bưu chính Viễn thông thành Bộ Thông tin và Truyền thông trên cơ sở chuyển giao chức năng quản lý báo chí, xuất bản, thông tin của Bộ Văn hóa Thông tin hiện nay thực hiện. Bổ sung chức năng quản lý Nhà nước về kết cấu hạ tầng kỹ thuật và phát thanh, truyền hình, lĩnh vực này hiện chưa giao cho cơ quan nào quản lý. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Bưu chính Viễn thông hiện nay và chức năng quản lý thông tin, báo chí, xuất bản do Bộ Văn hóa Thông tin chuyển sang.

  Bộ Tài nguyên, Môi trường và Biển: Để thực hiện chiến lược biển đến năm 2020, NQ TƯ 4 đã giao Chính phủ nghiên cứu, đề xuất cơ quan quản lý Nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển. Hiện Bộ Tài nguyên và Môi trường đã được giao chức năng quản lý Nhà nước về môi trường và tài nguyên biển, nhưng chức năng quản lý Nhà nước thống nhất về biển thì chưa giao cơ quan nào. Để quản lý, khai thác tốt tài nguyên biển và bảo vệ môi trường biển, giao thêm cho Bộ Tài nguyên và Môi trường chức năng làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, thực hiện chức năng quản lý ngành tổng hợp, thống nhất các vấn đề về biển, đảo và đổi tên Bộ Tài nguyên và Môi trường thành Bộ Tài nguyên, Môi trường và Biển.

  Các Bộ giữ nguyên như hiện nay và sẽ xem xét, điều chuyển một số chức năng, nhiệm vụ cụ thể cho phù hợp bao gồm: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ. Khi xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các bộ này, Chính phủ sẽ xem xét, bổ sung, điều chuyển một số chức năng nhiệm vụ cụ thể để khắc phục sự chồng chéo và bỏ sót trong quản lý.

  Về cơ cấu Phó thủ tướng và thành viên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề xuất Quốc hội xem xét, phê chuẩn cơ cấu thành viên Chính phủ theo hướng có 5 Phó thủ tướng và 22 bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ. 5 Phó thủ tướng được trực tiếp phân công như sau: 01 Phó thủ tướng làm nhiệm vụ thường trực, thay mặt Thủ tướng giải quyết công việc của Chính phủ khi Thủ tướng vắng mặt và giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo khối kinh tế tổng hợp; 01 Phó thủ tướng giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo khối kinh tế ngành; 01 Phó thủ tướng giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo khối văn hóa, xã hội; 01 Phó thủ tướng trực tiếp làm nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; 01 Phó thủ tướng trực tiếp làm nhiệm vụ Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, sẽ có 22 thành viên Chính phủ là Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ theo cơ cấu, chức năng đã nêu ở trên. Như vậy, tổng số thành viên Chính phủ của nhiệm kỳ khóa XII sẽ là 28 thành viên.

  Sau khi nghe tờ trình của Thủ tướng, QH cũng đã nghe Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật của Quốc hội đọc Báo cáo thẩm tra về số Phó Thủ tướng; việc thành lập, bãi bỏ các bộ và các cơ quan ngang bộ của Chính phủ.

  Chiều nay, các Đoàn đại biểu Quốc hội họp trao đổi về dự kiến dự kiến số Phó Thủ tướng; dự kiến thành lập, bãi bỏ các bộ và các cơ quan ngang bộ của Chính phủ.

  Mạnh Hưng


Ý kiến bạn đọc