Tổng kết Chương trình 135 giai đoạn 2: Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 30%

  1/4/2011 11:35:00 AM

  Để tiếp tục hỗ trợ cho các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi phát triển, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa các vùng, các dân tộc, ngày 10/01/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010 (Chương trình 135, giai đoạn 2). Mục tiêu của chương trình là tạo sự chuyển biến nhanh về sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất gắn với thị trường; cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

  Theo báo cáo của Ủy ban Dân tộc, trong 5 năm, ngân sách Trung ương đã bố trí 14.025,25 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân 13.604,5 tỷ đồng, đạt 97,1% vốn giao. Về Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, ngân sách Trung ương đã bố trí 1.946,86 tỷ đồng, hỗ trợ cho 2,2 triệu hộ với 11,8 nghìn tấn giống cây lương thực, 33 triệu giống cây công nghiệp, cây ăn quả, cây đặc sản, gần 300 nghìn con giống gia súc, hơn 1,3 triệu con giống gia cầm, 470 nghìn tấn phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật; 6.834 mô hình phát triển nông – lâm – ngư nghiệp, 81.085 máy móc phục vụ sản xuất, chế biến sản phẩm, 911.721 lượt người được tham gia tập huấn khuyến nông, khuyến lâm, tham quan, học tập các mô hình sản xuất. Đến nay, 100% số xã, thôn, bản thuộc diện hỗ trợ được tiếp cận với giống cây trồng vật nuôi; 100 hộ nghèo được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức khuyến nông, khuyến lâm…

  Về Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, ngân sách Trung ương đã bố trí 8.646,07 tỷ đồng để đầu tư xây dựng 12.646 công trình cơ sở hạ tầng. Đến nay đã bàn giao, đưa vào sử dụng 10.242 công trình.

  Nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ xã, thôn bản có đủ năng lực đảm nhận sự phân cấp, Ban chỉ đạo đã thực hiện Dự án đào tạo nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và cộng đồng. Kết quả 5 năm cho thấy, ngân sách Trung ương đã bố trí 576,16 tỷ đồng để tập huấn, đào tạo cho cán bộ các cấp. Các cơ quan Trung ương đã tập huấn cho 3.500 lượt cán bộ từ tỉnh đến huyện tham gia quản lý, chỉ đạo Chương trình 135. Sau khi đào tạo, đến nay có 90% số xã đảm nhận làm chủ đầu tư các công trình, dự án.


  Ngân sách Trung ương đã bố trí 1.896,92 tỷ đồng dành cho Chương trình hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật. Chương trình đã hỗ trợ kinh phí cho 926.326 lượt cháu đi học mẫu giáo, học sinh phổ thông con hộ nghèo học bán trú.

  Về công tác điều hành, Trung ương đã ban hành 30 văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình được ban hành; cấp tỉnh và cấp huyện đều thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình giảm nghèo do Phó chủ tịch UBND làm trưởng ban. Trong 5 năm, cơ quan thường trực ở Trung ương đã phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức trên 30 đợt kiểm tra, đánh giá ở 50/50 tỉnh và tổ chức 5 đợt thanh tra chuyên đề về Chương trình 135 giai đoạn 2 tại các địa phương. Quốc hội đã tổ chức 2 đợt giám sát chuyên về thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2 trên địa bàn 33 tỉnh.

  Tổng kết 5 năm triển khai Chương trình cho thấy, tỷ lệ hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn giảm từ 47% (năm 2006) xuống 28,8% (năm 2010). Thu nhập bình quân của đầu người đạt 4,2 triệu đồng/người/năm. Tăng tỷ lệ xã có đường giao thông cho xe cơ giới từ trung tâm xã đến thôn, bản đạt 80,7%, 100% xã có trạm y tế; 100% người dân có nhu cầu được trợ giúp pháp lý miễn phí.

  Hội nghị đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác thực hiện Chương trình, trong đó nhấn mạnh việc ban hành văn bản quản lý, hướng dẫn về cơ chế thực hiện của Trung ương chưa kịp thời. Trung ương bố trí nguồn vốn cho địa phương nhiều lần trong năm; thiếu cơ chế khuyến khích các địa phương thực hiện tốt, hoành thành nhanh các mục tiêu chương trình và chưa có chế tài xử lý các địa phương triển khai chậm, kém hiệu quả nguồn vốn. Một số địa phương còn lúng túng trong tổ chức thực hiện, cá biệt có tỉnh giải ngân thấp, kéo dài nhiều năm…

  Duy Phong

Ý kiến bạn đọc

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

45 năm sáng ngời Di chúc

45 năm sáng ngời Di chúc

KTNT - Với những lời lẽ mộc mạc, gần gũi, Di chúc của Bác chứa đựng những tình cảm sâu nặng, ân cần với toàn thể nhân dân, các cháu thanh niên và nhi...